Information
MỤC LỤC

I/ Quá trình hình thành và phát triển của trường cao đẳng dạy nghề Việt- Đức 2
1. Trường đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ ngành Xây dựng- Bước khởi đầu (1999-2007) 2
2. Trường cao đẳng dạy nghề Việt-Đức ( 2007 đến nay ) 4
3. Kết quả đào tạo gắn với thị trường lao động từ năm 2007 6
4. Quan hệ quốc tế 6
II. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường 8
1. Vị trí 8
2.Chức năng 8
3. Nhiệm vụ 8
4. Quyền hạn 9
III/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà trường 11
IV/ Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên trường cao đẳng nghề Việt-Đức 16
V/ Cơ sở vật chất của trường và nguồn vốn đầu tư 18
VI/ Thực trạng máy móc, trang thiết bị dạy nghề 20
VII/ Mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2015, định hướng 2020 21
1. Mục tiêu chung 21
2. Mục tiêu cụ thể 21
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

Tài liệu