Information
1
LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
Chương I : Tổng quan về công ty Cổ Phần Dệt May Nam Định 4
1./Thông tin chung về tổng Công ty Cổ Phần Dệt May Nam Định 4
1.1/ Ngành nghề kinh doanh 4
2.Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định 5
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ Phần Dệt may Nam Định 6
4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của tổng Công ty Cổ Phần Dệt May Nam Định 8
CHƯƠNG II : Thực trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua : 14
1./ Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua 14
2./ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 15
2.1/ Ưu điểm 15
2.2/Nhược điểm 16
2.3/Nguyên nhân 16
CHƯƠNG III : Định hướng phát triển của Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định 18
1/ Thuận lợi và khó khăn 18
a. Thuận lợi 18
b.Khó khăn 19
2/ Cơ hội thách thức 19
a/Cơ hội 19
b/Thách thức 20
3/ Định hướng chiến lược 20
3.1/ Kế hoạch chung 20
3.2/ Kế hoạch cụ thể 22
3.3./ Chiến lược hoàn thiện và phát triển đơn vị thành viên 24
KẾT LUẬN 29

Tài liệu