Information
MỤC LỤC


A. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ

1. Mở đầu Trang 2
1.1 Mục tiêu thực tập tốt nghiệp. 2
1.2 Lịch sử hình thành và chức năng hoạt động của khách sạn Bông Sen 2
1.2.1 Lịch sử hình thành.
1.2.2 Chức năng hoạt động của khách sạn.
1.3 Hệ thống tổ chức và điều hành của đơn vị thực tập 3
1.4 Thị trường hoạt động của khách sạn 4
1.5 Bộ phận thực tập 4

2. Nội dung thực tập Trang 4
2.1 Bộ phận buồng 4
2.1.1 Một số vấn đề lý thuyết về bộ phận buồng
2.1.2 Thực tế tại khách sạn Bông Sen
2.2 Bộ phận dịch vụ 9
2.2.1 Một số vấn đề lý thuyết về bộ phận dịch vụ
2.2.2 Thực tế tại khách sạn Bông Sen
2.3 Bộ phận Lễ tân 11
2.3.1 Một số vấn đề lý thuyết
2.3.2 Thực tế tại khách sạn Bông Sen
2.4 Hoạt động giám sát khách sạn 13
2.4.1 Một số vấn đề lý thuyết
2.4.2 Thực tế tại khách sạn Bông Sen

3. Những lợi thế, thuận lợi, những khó khăn trong thực tập Trang 13
3.1 Những lợi thế, thuận lợi 13
3.2Những khó khăn trong thực tập 14

4. Kiến nghị và kết luận Trang 15
4.1 Kiến nghị 15
4.2 Kết luận 15

B. BÁO CÁO THỰC TẬP LẦN 1 VÀ LẦN 2
C. PHỤ LỤC

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu