Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN I 3
A. Giới thiệu chung về LPG 3
B. Một số tính chất hóa lý cơ bản của LPG 4
C. Các ứng dụng của LPG 10
PHẦN II: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHIẾT NẠP LPG TRONG CÔNG TY GAS GIA ĐỊNH. 11
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Gas Gia Định 11
II. Dây chuyền công nghệ nhà máy chiết nạp LPG Gia Định 12
III. Các thiết bị trong dây truyền công nghệ nhà máy chiết nạp Gia Định 13
1. Bồn chứa LPG 15
2. Đặc tính của hệ thống van khí 17
3. Hệ thống bơm 21
4. Hệ thống ống dẫn khí áp suất cao 24
5. Kiểm tra độ kín của toàn hệ thống 28
6. Chiết nạp LPG vào bình. 28
7. Hệ thống kiểm tra và thử độ bền của bình chứa LPG. 30
8. Công nghệ đo đếm LPG. 32
9. Các thiết bị phụ trợ 34
10. Bảo quản và tồn chứa LPG 35
11. Nhập LPG từ xe bồn vào bồn chứa 36
12. Các quy định về an toàn lao động trong xí nghiệp, an toàn chống
cháy nổ và làm việc với LPG. Các biện pháp sử lý khi có sự cố 38
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 41

Tài liệu