Information
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Khái niệm học sinh trung học phổ thông
II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lứa tuổi
1. Yếu tố sinh học
2. Yếu tố xã hội
III. Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông
1. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ
1.1. Đặc điểm hoạt động học tập lứa tuổi học sinh THPT
1.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ của học sinh Trung học phổ thông
2. Hoạt động giao tiếp, đời sống tình cảm và sự phát triển tâm lý
2.1. Giao tiếp trong nhóm bạn
2.2. Giao tiếp trong gia đình
2.3. Đời sống tình cảm
3. Hoạt động lao động, chọn nghề
4. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu
4.1. Sự phát triển của tự ý thức, sự tự đánh giá bản thân
4.2. Sự phát triển mạnh của tính tự trọng.
4.3. Tính tích cự xã hội của học sinh đầu tuổi thanh niên
4.4. Sự hình thành thế giới quan
4.5. Khát vọng thành đạt.
KẾT LUẬN
Tài liệu