Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trước khi tìm hiểu vấn đề tôn giáo ra đời do đâu, thiết nghĩ chúng ta nên hiểu thế nào là tôn giáo. Trả lời câu hỏi tôn giáo là gì? chính là tìm ra bản chất của tôn giáo. Mỗi ngành khoa học cụ thể, tuỳ phương pháp tiếp cận và mục đích nghiên cứu của mình, đưa ra những quan điểm khác nhau về tôn giáo - hay đúng hơn là định nghĩa về tôn giáo Khoa học tâm lý nghiêng về khía cạnh tâm lý tôn giáo, khoa học lịch sử tiếp cận tôn giáo, khảo cổ học nghiên cứu tôn giáo qua sự tiến hoá của con người… ứng với bao nhiêu quan điểm về nguồn gốc tôn giáo, thì có bấy nhiêu cách hiểu về bản chất tôn giáo. Ở đây, em chỉ xin đưa ra một số định nghĩa phần nào mang ý nghĩa đặc trưng cho một số trường phái và trào lưu:
CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC CỦA TÔN GIÁO
1.1. Nguồn gốc xã hội
1.2. Nguồn gốc nhận thức
1.3. Nguồn gốc tâm lý
CHƯƠNG 2. SỰ TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
2.1. Sự cải cách trong tôn giáo
2.2. Sự xuất hiện của các hiện tượng phong trào tôn giáo mới
2.3. Sự gia tăng biến động của các tôn giáo
2.4. Xu hướng thế tục hoá tôn giáo
KẾT LUẬN
MỤC LỤC
Tài liệu