Information

Phần thứ nhất 1
đặt vấn đề 1
Phần thứ hai 3
Cơ sở khoa học lýý luận 3
2.1. Một số hiểu biết về quá trình sinh bệnh. 3
2.2. Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn. 5
2.2.1. Bệnh dịch tả lợn ( Pestis Suum). 5
2.2.2. Bệnh tụ huyết trùng lợn ( pastenrellosissuum) 7
2.2.4. Bệnh phù thũng ở lợn ( Edema Deseaofswine ) 10
2.2.5. Bệnh suyễn lợn (my coplasmo sis suum) 13
2.2.6. Bệnh đóng đấu lợn ( Ery sipelas suum) 15
2.2.7. Bệnh lở mồng long móng( Foot and Mouth Disease - FMD) 16
Phần thứ BA 19
Nội dung, nguyên liệu, đối tượng 19
và phương pháp nghiên cứu 19
I . Nội dung nghiên cứu : 19
II Nguyên liệu và đối tượng nghiên cứu 19
2.1. Nguyên liệu: 19
2.2. Đối tượng nghiên cứu: Các giống lợn ở các lứa tuổi được nuôi ở các họ gia đình tại 3 thôn : Đồng lũng, Đồng Lương, Phúc Tâm thuộc xã Phúc Thịnh Huyện Chiêm Hoá Tỉnh Tuyên Quang . 19
III. Phương pháp nghiên cứu: 20
Phần thứ Tư 21
Kết quả và phân tích kết quả 21
4.1. Vài nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương thực tập: 21
4.1.1. Vị trí địa lýý: 21
4.1.2. Điều kiện khí hậu tự nhiên . 21
4.1.3. Cơ cấu đất đai. 21
4.1.4. Điều kiện kinh tế : 21
4.2. Tình hình chăn nuôi lợn và đội ngũ thú y của xã. 22
4.2.1. Tình hình chăn nuôi lợn : 22
4.2.2. Đội ngũ cán bộ thú y xã. 26
4.3. Kết quả điều tra tình hình tiêm phòng vacxin trên đàn lợn của xã Phúc Thịnh. 26
4.1. Kết quả điều tra thiệt hại do bệnh truyền nhiễm gây ra trên đàn lợn của xã Phúc Thịnh. 28
4.5. Kết quả theo dõi bệnh truyền nhiễm xảy ra trên đàn lợn nuôi tại các hộ gia đình ở xã Phúc Thịnh trong thời gian thực tập. 29
4.5.1. Kết quả điều tra dịch bệnh tả lợn trên đàn lợn nuôi tại các hộ gia đình ở xã Phúc Thịnh. 29
4.5.2. Kết quả theo dõi bệnh đóng dấu lợn trên đàn lợn nuôi tại các hộ gia đình ở xã Phúc Thịnh. 30
4.5.3. Kết quả theo dõi bệnh tụ huyết trùng trên đàn lợn nuôi tại xã Phúc Thịnh. 31
4.5.4. Kết quả theo dõi bệnh phó thương hàn lợn trên đàn lợn nuôi tại xã Phúc Thịnh. 32
4.5.5. Kết quả theo dõi bệnh suyễn lợn trên đàn lợn nuôi ở xã Phúc Thịnh. 33
4.5.6. Kết quả theo dõi bệnh phù thũng (ED) ở lợn con. 34
4.6. Tổng hợp tình hình bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn nuôi ở xã Phúc Thịnh trong thời gian thực tập. 35
4.7. Kết quả công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn tại xã Phúc Thịnh. 37
4.8. Một số phác đồ điều trị bệnh phù thũng lợn (ED) ở xã Phúc Thịnh. 41
Phần thứ năm 44
Kết luận và đề nghị. 44
5.1. Kết luận: 44
5.2.Đề nghị 44

Tài liệu