Information
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: VỐN LƯU ĐỘNG, SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề chung về vốn lưu động của doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm - đặc điểm về vốn lưu động 3
1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 5
1.2. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 8
1.2.1. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 8
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp 9
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá 11
1.4. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và đẩy mạnh việc quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp 15
1.4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng vốn lưu
động ở doanh nghiệp 15
1.4.2. Một số biện pháp cơ bản nhàm đẩy mạnh việc quản lý, sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp 17
CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU
TWI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 19

2.1. Khái quát về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dược
liệu TW I 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dược liệu TWI 19
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 19
2.1.3. Tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 20
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Dược liệu TWI từ 2002 - 2003 21
2.2. Thực trạng công tác quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI 24
2.2.1. Tình hình tổ chức đảm bảo vốn lưu động ở công ty Dược liệu TWI 24
2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty Dược liệu TWI 34
2.2.3. Những vấn đề đặt ra với việc tổ chức đảm bảo và quản lý sử dụng
vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI 37
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TWI 41

3.1. Mục tiêu phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 41
3.2. Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu
động trong công ty Dược liệu TWI 42
3.2.1. Kiến nghị đối với Công ty 42
3.2.2. Một số kiến nghị với Nhà nước 48
PHẦN KẾT LUẬN 50
Tài liệu