Information
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu
của NHTM 1
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 1
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 2
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng 2
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán 4
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền 5
1.1.3. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển nền kinh tế 6
1.1.3.1. Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế 6
1.1.3.2. NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế 7
1.1.3.3. NHTM là cầu nối nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới. 8
1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 8
1.1.4.1. Nghiệp vụ tài sản nợ 8
1.1.4.2. Nghiệp vụ tài sản có 11
1.1.4.3. Nghiệp vụ ngoại bảng 14
1.2. Vốn và các hình thức huy động của NHTM 14
1.2.1. Khái niệm vốn của NHTM 14
1.2.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng 15
1.2.2.2.Vốn quyết định khả năng thanh toán và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng 16
1.2.2.3. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng 16
1.2.3. Các loại vốn trong Ngân hàng thương mại 17
1.2.3.1. Vốn tự có 17
1.2.3.2. Vốn huy động 18
1.2.3.3. Vốn đi vay 20
1.2.3.4. Vốn khác 21
1.2.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM 21
1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM 21
1.2.4.1.1. Nhóm nhân tố khách quan 21
1.2.4.1.2. Nhân tố chủ quan 23
1.2.4.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 25
1.2.4.2.1. Huy động vốn qua tiền gửi không kỳ hạn 25
1.2.4.2.2. Huy động vốn qua tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm 26
1.2.4.2.3. Huy động vốn qua phát hành chứng chỉ tiền gửi 27
1.2.4.2.4. Huy động vốn qua đi vay 27
1.2.4.2.5. Huy động vốn qua phát hành trái phiếu 28
1.2.4.2.6. Huy động vốn bằng các hình thức khác 28
1.3. Kế toán huy động vốn 28
1.3.1. Chứng từ vài tài khoản dùng trong kế toán huy động vốn 28
1.3.2. Kế toán một số hình thức huy động vốn chủ yếu 30
1.3.2.1. Kế toán tiền gửi 30
1.3.2.2. Kế toán phát hành giấy tờ có giá 32
1.3.2.3. Kế toán vốn đi vay 32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN. 34
2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 34
2.1.1. Đặc điểm tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 34
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lạng Sơn 36
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 36
2.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 37
2.1.2.3. Các hoạt động khác 40
2.2. Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn 43
2.2.1. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 44
2.2.2. Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế 48
2.2.3. Tiền gửi đảm bảo thanh toán 49
2.2.4. Nguồn vốn huy động bằng kỳ phiếu 50
2.2.5. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ 51
2.3. Đánh giá kết quả trong công tác huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 51
2.3.1. Những kết quả đạt được 51
2.3.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn 54
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 57
3.1. Định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trong thời gian qua 58
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 59
3.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 59
3.2.2. Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn 60
3.2.3. Có địa điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ 61
3.2.4. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động 61
3.2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với ngân hàng 62
3.2.6. Tạo lập uy tín cho ngân hàng 63
3.2.7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 64
3.2.8. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi 64
3.2.9. Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán 64
3.2.10. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ nhân viên 65
3.3. Kiến nghị 66
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 66
3.3.2. Kiến nghị với với NHNo & PTNT Việt Nam và NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn 68
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
Tài liệu