Information
Lời mở đầu
Chương 1: Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1. Một số vấn đề chung về thuế
1.1.1.Khái niệm
1.1.2.Bản chất của thuế
1.1.3.Phân loại thuế và yếu tố cấu thành của một sắc thuế
1.1.3.1. Phân loại thuế
1.1.3.2. Các yếu tố cấu thành của một sắc thuế và những vấn đề chính của một chính sách thuế
1.2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm
1.2.2. Vai trò của thuế TNDN
1.2.3. Nội dung cơ bản của thuế TNDN
1.2.3.1. Xác định thu nhập chịu thuế
1.2.3.2. Thuế suất
1.2.3.3. Các ưu đãi về thuế TNDN

Chương 2 : Thực trạng chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
1.1. Nội dung cơ bản của chính sách thuế TNDN ở Việt Nam và các văn bản hướng dẫn
1.1.1. Nội dung cơ bản của chính sách thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay
1.1.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành thuế TNDN
1.2. Kết quả áp dụng chính sách thuế TNDN ở Việt Nam trong thời gian qua
2.2.1.Kết quả của việc thu thuế
2.2.2.Kết quả của việc ưu đãi, miễn giảm thuế
1.3. Đánh giá về chính sách thuế TNDN mới áp dụng ở Việt Nam
1.3.1. Những tác động tích cực
2.3.1.1. Chính sách thuế TNDN đã thống nhất trong cơ chế ưu đãi thuế đáp ứng được yêu cầu không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2.3.1.2.Tạo môi trường đầu tư và kinh doanh về tổng thể là hấp dẫn hơn, thuận lợi hơn góp phần khuyến khích đầu tư.
2.3.1.3.Phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế
2.3.1.4. Thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại
2.3.1.5. Các nhà đầu tư được giao quyền tự chủ trong việc xây dựng các điều kiện và khả năng đáp ứng các điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư
1.3.2. Những hạn chế của chính sách thuế TNDN ở Việt Nam
1.3.2.1. Về phạm vi áp dụng thuế TNDN
1.3.2.2. Về chi phí hợp lý
1.3.2.3. Quy định về chuyển lỗ
1.3.2.4. Chưa quy định rõ về hiệu lực pháp lý
1.3.2.5. Về ưu đãi, miễn giảm thuế
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay.
3.1. Mục tiêu của việc hoàn thiện
3.2. Một số giải pháp cần hoàn thiện chính sách thuế TNDN
3.2.1. Về phạm vi áp dụng luật thuế TNDN
3.2.2. Về chi phí hợp lý
3.2.3. Quy định về chuyển lỗ
3.2.4. Với các vấn đề phát sinh do không rõ về hiệu lực thi hành
3.2.5. Về ưu đãi, miễn giảm thuế
3.2.6. Về kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
3.3. Điều kiện thực hiện tốt các giải pháp
3.3.1. Cải cách hệ thống hành thu
3.3.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách phải giỏi về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực thuế
3.3.3. Cơ quan hoạch định chính sách thuế TNDN phải có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan
3.3.4. Công tác tuyên truyền chính sách, định hướng cải cách thuế
3.3.5. Hoạt động tư vấn thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng cần phải được coi trọng phát triển.
Lời kết luận

Tài liệu