Information
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2
I. Một số vấn đề về kinh tế hợp tác xã. 2
1. Khái niệm về kinh tế hợp tác xã. 2
2. Đặc điểm của kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp 6
3. Vai trò của kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp. 8
4. Phương hướng, chủ trương phát triển kinh tế hợp tác xã của Đảng và Nhà nước ta. 9
II. Thực trạng của kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 11
1.Giai đoạn từ đầu năm 1958 đến năm 1981 11
2. Giai đoạn 1981 đến năm 1993 thời kỳ đổi mới bước cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp 21
3. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay. 26
4. Những nhận xét chung từ thực trạng. 27
III. Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã. 29
1. Giải pháp từ phương hướng sản xuất kinh doanh. 29
2. Giải pháp về vốn. 30
3. Giải pháp tổ chức, quản lý hợp tác xã. 31
C. KẾT LUẬN 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

Tài liệu