Information
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ 4

I. Tổng quan về văn phòng và công tác văn phòng 4
1. Tổng quan về văn phòng và công tác văn phòng 4
2. Chức năng của văn phòng 5
a. Chức năng của công tác văn phòng 5
b. Nhiệm vụ của văn phòng 6
II. Nhận thức chung về công tác văn thư 7
1. Khái niệm văn thư 7
2. Vị trí, ý nghĩa và tác dụng của công tác văn thư 8
a. Vị trí 8
b. Ý nghĩa và tác dụng của công tác văn thư 9
c. Yêu cầu của công tác văn thư 10
3. Nội dung công tác văn thư 11
III. Nhận thức chung về công tác lưu trữ 12

1. Khái niệm về công tác lưu trữ và một số khái niệm cơ bản trong công tác lưu trữ 12
a. Công tác lưu trữ 12
b. Phông lưu trữ 12
c. Phông lưu trữ Quốc gia 13
d. Tài liệu lưu trữ 13
2. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ 13
3. Chức năng của công tác lưu trữ 14
4. Nội dung của công tác lưu trữ 15
5. Tính chất của công tác lưu trữ 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 18
I. Khái quát chung 18

1. Quá trình hình thành và vai trò của Tổng công ty 18
2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 20
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 21
4. Hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 23
a. Các lĩnh vực hoạt động 23
b. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 25
II. Nghiệp vụ hành chính văn phòng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 28
1. Cơ cấu tổ chức hành chính văn phòng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 31
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng của Tổng công ty 31
3. Tình hình hoạt động của văn phòng Tổng Công ty 37
4. Nhận xét về hoạt động văn phòng 42
III. Thực trạng công tác văn thư - lưu trữ 43
1. Công tác văn thư 43
a. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản 44
b. Quản lý văn bản đi 45
c. Quản lý văn bản đến 46
d. Quản lý và sử dụng con dấu 48
e. Công tác lập hồ sơ 49
2. Công tác lưu trữ 49
PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY 52
1. Ưu điểm 52
2. Tồn tại 53
3. Một số biện pháp khắc phục và kiến nghị 54
KẾT LUẬN 56
Tài liệu