Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp 2
1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp 3
1.2. Yêu cầu của công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

2. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5
2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 5

2.1.2. Khái niệm chi phí sản xuất 5
2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất 6
2.2. Giá thành sản phẩm 10
2.2.1. Khái niệm giá thành 10
2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 12
2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 14
2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15
2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16
2.1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 23
2.2. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 24
2.2.1. Đối tượng tính giá thành 24
2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
3. Hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28
3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 28
3.2. Các loại sổ kế toán 29

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long 31
1. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty xây dựng
số 8 Thăng Long 31

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 31
1.1.1. Chức năng 32
1.1.2. Nhiệm vụ 32
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của
Công ty 34

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 34
1.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công
ty chi phối đến công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 39
1.3.1. Tổ chức bộ máykế toán của Công ty xây dựng số 8 Thăng Long 39
1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng 40
2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại công ty xây dựng số 8 Thăng Long 43
2.1. Nội dung chi phí sản xuất tại Công ty XD số 8 Thăng Long 43

2.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở Công ty 43
2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 43
2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 44
2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44
2.2.2. Chi phí phân công trực tiếp 50
2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 55
2.2.4. Chi phí sản xuất chung 58
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn đơn vị 64
2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 63
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long 66

1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long 66
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 68
Kết luận 72
Tài liệu