Information

Mục lụcPhần 1 Lý luận chung về kế toán chi phí, giá thành doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
I/ Đặc điểm cơ bản ngành du lịch ảnh hưởng tới công tác kế toán, chi phí, giá thành doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịc và phân tích hoạt động tài chính
II / Phân loại ngành du lịch
III / Đặc tính kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch

1/ Nội dung chi phí hoạt động du lịch
2/ Đối tượng tập hợp chi phí dịch vụ du lịch
IV/ Tầm quan trọng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
V/ Khái quát chung về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1/Bảng cân đối kế toán
2/Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
VI/ Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
Phần II: Đặc điểm tài chính công ty khách sạn du lịch kim liên
I/ Đặc điểm công ty

1/Quá trình hình thành phát triển
2/Cơ cấu tổ chức công ty
II / Đặc điểm tài chính công ty khách sạn du lịch kim liên
1/ Công tác quản lý tài chính của công ty
2/ Kế hoạch và kiểm tra tài chính ở công ty
3/Tình hình tài chính công ty
a)TSCĐ
b)TSLĐ
c)Các quỹ công ty
Phần IV phân tích tài chính doanh nghiệp
I/ Phân tích kết cấu tài sản
II/Chỉ tiêu tổng quát khối lượng sản phẩm tiêu thụ

1/Phân tích biến động giá thành đơn vị sản phẩm
2/Doanh thu và lợi nhuận doanh thu
a)Doanh thu
b)Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
III/ Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn doanh nghiệp
Phần IV Một số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu của công ty.

Tài liệu