Information
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 8
Hình 2: Quy trình công nghệ sx bánh 16
Hình 3: Quy trình sx bánh kem xốp 16
Hình 4: Quy trình sx kẹo 16
Hình 5: Quy trình sx bột canh 16
Hình 6: Sơ đồ cung ứng nguyên vật liệu ở Công ty bánh kẹo Hải Châu 20
Hình 7: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối 28
44
Bảng 1: Tình hình sử dụng lao động 12
Bảng 2: Thu nhập của lao động trong những năm gần đây 13
Bảng 3: Tình hình trang thiết bị ở Công ty bánh kẹo Hải Châu 15
Bảng 4: Tỷ lệ cơ giới hoá tự động hoá của máy móc 15
Bảng 5: Định mức vật liệu dùng cho 1 tấn bánh 18
Bảng 6 : Định mức vật liệu tiêu dùng cho 1 tấn bột canh iốt 18
Bảng 7: Định mức vật liệu tiêu dùng cho 1 tấn kẹo 18
Bảng 8: Tình hình sử dụng NVL 19
Bảng 9: Bảng cơ cấu nguồn vốn (đơn vị: triệu đồng) 21
Bảng 10: Kết quả tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm. 23
Bảng 11: giá bán của Hải Châu từ 11/2006 26
Bảng 12: Giá bán lẻ của Công ty so với đối thủ cạnh tranh 27
Bảng 13: Mức chiết giá sản phẩm của Công ty 28
Bảng 14: Chi phí dành cho quảng cáo 30
Bảng 16: Thị phần của CTCP Bánh kẹo Hải Châu 31
Bảng 17: Chi phí và giá thành của Kẹo cứng Sôcôla 35
Bảng 18: Báo cáo tài chính của Công ty bánh kẹo Hải Châu 37
Bảng 19: Các chỉ số tài chính của CTCP bánh kẹo Hải Châu 38
Bảng 20: Kết quả hoạt động sxkd 39
Bảng 21: Kế hoạch cần đạt năm 2007 42
44
Tài liệu