Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài kế toán giá thành sản phẩm
Chương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán giá thành sản phẩm thiết bị điện tàu tại công ty kỹ thuật điện Vinashin.
Chương III: Các kết luận và đề xuất kế toán giá thành sản phẩm thiết bị điện tàu tại công ty kỹ thuật điện .
Tài liệu có 30 trang