Hiện nay, Việt Nam ta đang trong thời kỳ đổi mới đất nước, tiến lên theo con đường Chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu. Việc xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp tập trung chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã thu được nhiều thành tựu to lớn góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và xã hội, đưa nền kinh tế nước ta dần dần hội nhập với nền kinh tế thế giới, nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Góp phần đổi mới bộ mặt của nước ta.

Cũng từ đó, Việt Nam đã có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được hình thành và phát triển nhanh chóng. Trên thị trường Việt Nam, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xảy ra rất mạnh mẽ, một số doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh rơi vào tình trạng phá sản. Để tồn tại và phát triển được đối với doanh nghiệp sản xuất thì sản phẩm của mình sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu của nhân dân cũng như người tiêu phùng, phải có sức cạnh tranh cao, hơn hẳn các đối thủ khác. Muốn vậy, doanh nghiệp sản xuất cần phải biết áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuậ vào sản xuất, đặc biệt quan trong là phải biết quản lý và sử dụng chi phí một cách hợp lý và có hiệu quả, tránh lãng phí, cần tìm ra phương pháp tối ưu cho việc hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán trên thị trường, từ đó sẽ đem lại lợi thế cho sản phẩm của doanh nghiệp trong cạnh tranh.

Như vậy, chi phí và giá thành có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tập hợp chi phí và tính giá thành cho sản phẩm là công việc rất quan trọng đối với doanh ngiệp sản xuất, cần phải tập hợp đúng và chính xác các khoản chi phí đã bỏ ra thì mới có thể tính giá thành một cách chính xác và xác định giá bán hợp lý để nâng cao lợi thế của sản phẩm trong cạnh tranh trên thị trường từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu việc tập hợp chi phí thiếu chuẩn xác sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tính giá thành và xác định giá bán, giá bán có thể quá cao hoặc quá thấp làm cho kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thu được kết quả khả quan. Mặt khác, qua việc tập hợp chi phí và tính giá thành doanh ngiệp mới có thể nắm bắt được tình trạng sử dụng nguồn chi phí có hợp lý, hiệu quả không hay là lãng phí để kịp thời có biện pháp giải quyết hợp lý nhằm phát huye những mặt mạnh, khắc phục những mặt hạn chế còn yếu kém. Giúp doanh nghiệp tích luỹ thêm được bài học, kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng chi phí từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh doanh. Giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển thuận lợi, đứng vững trên thị trường.

Qua phân tích trên tôi nhận thấy chi phí giá thành rất quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất nói riêng và toàn xã hội nói chung. Chi phí giá thành là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành".

Tài liệu có 65 trang