Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, cùng với sự đổi mới của đất nước, chính sách xã hội tài chính kế toán không ngừng đổi mới và hoàn thiện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và hợp tác hội nhập quốc tế nhằm đạt những yêu cầu chuyển hoá nội dung theo cơ chế thị trường của nước ta.

Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng của bộ phận quản lý tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Hiện nay cơ chế quản lý kinh tế tài chính đã và đang đổi mới ở từng giai đoạn của một nền kinh tế thị trường năng động có sự quản lý, kiểm soát của Nhà nước, các chính sách kinh tế mới được ban hành đề cao vai trò vị trí của Nhà nước trong quản lý và điều hành kiểm soát nền kinh tế bằng pháp luật và bằng các biện pháp kinh tế, các công cụ quản lý kinh tế.

Để quản lý quy trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó được coi là một công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất là kế toán, vì kế toán ghi chép tính toán, tổng hợp bằng một hệ thống các phương pháp riêng để cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động kinh tế, tài chính để phục vụ riêng cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế của công ty. Trong quá trình nghiên cứu về mặt lý thuyết và xâm nhập vào môi trường thực tế tại công ty Cổ phần cơ khí xây lắp công nghiệp Cao Bằng em thấy công tác "Kế toán nhập, xuất vật liệu, công cụ dụng cụ" giữ vai trò quan trọng ở công ty và cũng là vấn đề chung đối với tất cả các công ty khác. Quá trình đi sâu vào thực tế em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các anh chị cô chú trong Phòng kế toán cũng như các phòng ban chức năng của công ty và sự hướng dẫn trực tiếp của cô Lê Thị Ngân. Nhưng do nhận thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi thiếu sót trong quá trình viết bài, em rất mong được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các anh chị, cô chú trong phòng kế toán của công ty.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 phần:
Phần I : Những vấn đề chung.
Phần II : Chuyên đề "Kế toán nhập xuất vật liệu, công cụ dụng cụ"
Phần III : Kết luận.
Phần IV : Nhận xét.

Tài liệu có 57 trang