Công ty Cổ phần Vian là một doanh nghiệp không nằm ngoài những vấn đề trên. Để tồn tại và phát triển, công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó vấn đề tiêu thụ sản phẩm luôn được Hội đồng quản trị coi là vấn đề có tầm quan trọng sống còn của công ty.

Nhận thức được điều đó, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vian, em quyết định lựa chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vian" làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp với mong muốn nâng cao hiểu biết của mình cả về lý luận và thực tiễn trong vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của Công ty.

Ngoài phần mở đầu, kết luận chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Vian.
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Vian.

Tài liệu có 66 trang