Chi phí sản xuất lớn nhất trong sản xuất kinh doanh chính là chi phí nguyên vật liệu. Có giảm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm thì mới thu được lợi nhuận cao. Nhưng để làm được điều đó quả là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi các nhà tổ chức công tác hạch toán phải có trình độ, sự hiểu biết và có chiến lược hạch toán chi phí nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là yếu tố vật chất chủ yếu hình thành nên các sản phẩm mới. Do đó việc sử dụng tiết kiệm hợp lý nguyên vật liệu có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong công tác kế toán hạch toán chi phí nguyên vật liệu. Vì những lý do trên mà trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Anh, em đã chọn đề tài:
<< Kế toán nguyên vật liệu, tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Anh.>> cho chuyên đề tốt nghiệp của mình .

Nội dung chủ yếu của chuyên đề bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Anh.
Chương III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông
Anh.

Tài liệu có 86 trang