Trong cơ chế thị trường đầy biến động, với đặc thù riêng của nó bán hàng là yếu tố quyết định cuối cùng trong mỗi chu kỳ kinh doanh. Quá trình bán hàng diễn ra tốt là doanh nghiệp đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục và hiệu quả cao hơn. Hiện nay với nền kinh tế phát triển như vũ bão mỗi doanh nghiệp cần phải nắm bắt các thông tin kinh tế nhanh nhạy, từ đó làm cơ sở để đánh giá, phân tích, chọn lọc và đưa ra biện pháp kinh doanh hợp lý, hiệu quả.

Xuất phát từ đòi hỏi trên hệ thống quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng theo dõi, phản ánh, ghi chép đầy đủ những thông tin đó, đặc biệt là "kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh". Biết được vai trò và tầm quan trọng của công tác "kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh" ở các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư nói riêng.

Bằng những kiến thức của em được học ở trường cùng với sự chỉ bảo tận tình của các cô chú phòng kế toán Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh" ở Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư.
Nội dung của đề tài đề cập đến thực tế công tác kế toán, những đánh giá và kiến nghị về công tác "kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh". Nội dung được trình bày cụ thể như sau:

Chương I: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư
Chương II: Thực tế công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hùng Thư.

Tài liệu có 80 trang