Phần I : Tìm hiểu chung về Tổ chức công tác kế toán ở công ty TNHH & CN Long Dương

1.Quá trình hình thành và phát triển công ty
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
4. Chức năng, nhiệm vụ của công tác kế toán trong Công ty
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
5.1. Kế toán trưởng
5.1.2 Chức trách nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành bộ máy kế toán

Phần II. Kế toán tiêu thụ hàng hóa

I Các phương thức tiêu thụ và chứng từ sử dụng
1. Các phương thức tiêu thụ
2. Chứng từ sử dụng
II. Phương pháp xác định giá của hàng hóa xuất bán
III. Kế toán tổng hợp

Tài liệu có 56 trang