Trong quá trình đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh của viện Đại học mở Hà Nội luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tập. Vì vậy sau bốn năm học tập, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị. Nhằm mục đích giúp sinh viên củng cố và nâng cao kỹ năng và năng lực sau khi tốt nghiệp trường đã đề ra chương trình thực tập tổng quan cho mỗi sinh viên. Vì vậy đáp ứng yêu cầu trên em đã chọn công ty TNHH văn phòng phẩm và bút bi Bến Nghé để thực tập.

Mục lục

A. Mở đầu 1
B. Nội dung thực tập 1
Phần I. Giới thiệu chung về Công ty 1
Phần II: Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
Phần III. Công nghệ sản xuất 7
Phần IV. Tổ chức bộ máy sản xuất 11
Phần V. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 16
Phần VI. Thu hoạch của sinh viên của giai đoạn thực tập và kết luận 20
Kết luận. 21
Mục lục 22