Nội dung chuyên đề được thể hiện qua 4 chương

Chương I: Lý luận cơ bản về tiền lương trong doanh nghiệp

Chương II: Giới thiệu chung về Nhà máy Thông tin M1 - Bộ tư lệnh thông tin liên lạc.

Chương III: Thực trạng trả lương sản phẩm ở nhà máy Thông tin M1 - Bộ tư lệnh thông tin liên lạc.

Chương IV: Một số ý kiến hoàn thiện phương pháp trả lương theo sản phẩm ở Nhà máy Thông tin M1 - Bộ tư lệnh thông tin
tin liên lạc.

Tài liệu gồm 27 trang