Tài liệu có 81 trang

Phần 1: Phần chung

Phần 2: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thhành sản phẩm ở Công ty thiết bị điện Đông Hưng