Tài liệu có 68 trang

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu

Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Phần 5: Kết luận và kiến nghị