Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
III. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4
IV. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
V. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 4
NỘI DUNG 6
CHƯƠNG I 6
THÔNG TIN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG 6

1. Những quan niệm về VTN và sức khỏe sinh sản VTN 6
2. Thực trạng vấn đề sức khỏe sinh sản VTN ở Việt Nam và trên thế giới 7
3. Vấn đề sức khỏe sinh sản VTN trên các phương tiện truyền thông 9
CHƯƠNG II 11
BÁO TIỀN PHONG VỚI VIỆC TÌM HIỂU LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN 11

1. Vài nét về Báo Tiền Phong 11
2. Báo Tiền phong với việc tìm hiểu về lứa tuổi VTN và công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản VTN 11
CHƯƠNG III 19
TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN TRÊN BÁO TIỀN PHONG
19
1. Trong việc tìm hiểu về lứa tuổi VTN và công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản VTN, báo Tiền Phong đã đạt được những thành tích sau:
2. Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản VTN của báo Tiền Phong không phải là không có những hạn chế 21
3. Một vài kiến nghị 22
PHẦN KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25


Tài liệu