Information
MỤC LỤC

CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 3

1. Vai trò của vận tải biển và sự cần thiết của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3
1.1. Vai trò của vận chuyển bằng đường biển 3
1.2. Sự cần thiết của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 4
2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 5
2.1. Các loại rủi ro 5
2.2. Các loại tổn thất 6
3. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 8
3.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 8
3.1.1. Đối tượng bảo hiểm 8
3.1.2. Phạm vi bảo hiểm 9
3.2. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 9
3.2.1. Giá trị bảo hiểm 9
3.2.2. Số tiền bảo hiểm 10
3.2.3. Phí bảo hiểm 11
3.3. Điều kiện bảo hiểm 11
3.3.1. Hệ điều kiện bảo hiểm ra đời năm 1963 11
3.3.2. Hệ điều kiện bảo hiểm ra đời năm 1982 12
3.4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 15
3.4.1. Khái niệm và tính chất của hợp đồng bảo hiểm 15
3.4.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm 16
3.5. Công tác giám định – bồi thường tổn thất 18
3.5.1. Công tác giám định tổn thất 18
3.5.2. Công tác bồi thường tổn thất 19
CHƯƠNG II 21
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO MINH HÀ NỘI 21

1. Vài nét về Tổng công ty Bảo Minh và Công ty Bảo Minh Hà Nội 21
2. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Công ty Bảo Minh Hà Nội 26
2.1. Công tác khai thác bảo hiểm 26
2.1.1. Kiểm tra chứng từ và đánh giá rủi ro 28
2.1.2. Xem xét chấp nhận, từ chối bảo hiểm 30
2.1.3. Cấp đơn bảo hiểm 30
2.1.4. Thu phí và theo dõi sau khi cấp đơn bảo hiểm 33
2.2. Công tác giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh 36
2.2.1. Nhận yêu cầu giám định 37
2.2.2. Tiến hành thực hiện việc giám định 37
2.2.3. Lập biên bản giám định 39
2.2.4. Cung cấp biên bản giám định và thu phí giám định 39
2.3. Công tác giải quyết khiếu nại bồi thường 42
2.3.1. Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại 42
2.3.2. Kiểm tra chứng từ 42
2.3.3. Xác minh phí 43
2.3.4. Giám định tổn thất 43
2.3.5. Thanh toán bồi thường 43
3. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Công ty Bảo Minh Hà Nội 45
CHƯƠNG III 50
KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO MINH HÀ NỘI 50

1. Những thuận lợi và khó khăn của Bảo Minh Hà Nội 50
1.1. Những thuận lợi 50
1.2. Những khó khăn 52
2. Mục tiêu của Bảo Minh Hà Nội 55
3. Kiến nghị 56
3.1. Đối với Nhà nước 56
3.2. Đối với Bảo Minh 58
3.2.1. Về mặt nghiệp vụ 58
3.2.2. Về mặt quản lý 59
4. Giải pháp 61
4.1. Về công tác khách hàng 61
4.2. Mức phí bảo hiểm 63
4.3. Về công tác phòng, hạn chế tổn thất 63
4.4. Về công tác giám định 65
4.5. Công tác bồi thường 66
4.6. Về công tác cán bộ 66
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

Tài liệu