Information
Mục lục
A. lời nói đầu
B. nội dung
I. Nội dung, và ý nghĩa 3
1. Tầm quan trọng của BHXH 3
2. Sự ra đời và tốc độ tăng trưởng 4
3. Các loại hình bảo hiểm 5
4. Quy mô của thị trường bảo hiểm 6
5. Vai trò của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội 8
II. Định hướng phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2010. 9
1. Bảo hiểm và hoàn thiện các cơ sở về pháp lý: 9
2. Coi trọng phát triển về chiều rộng: bao gồm cả mở rộng các
đối tượng tham gia BHXH lẫn các hình thức BHXH. 10
3. Xúc tiến thiết lập và mở rộng quan hệ của BHXH Việt Nam với BHXH
các nước: 10
4. Phát triển và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của ngành BHXH 10
5. Những ưu điểm và nhược điểm của BHXH 11
C. Kết luận
Tài liệu