MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
I. Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH. ......................................... 3
1.1. Sự cần thiết khách quan của BHXH.............................................. ... 3
1.2. Quá trình phát triển của BHXH. .................................................. .... 5
1.3. Bản chất của BHXH .................................................. .................... 16
1.4. Chức năng và tính chất của BHXH..Error! Bookmark not defined.
1.5. Quỹ BHXH.............................................. ...................................... 16
II. Thực trạng công tac thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong thời
gian qua............................................... .................................................. .. 34
2.1. Quy định về thu nộp quỹ BHXH Việt Nam ................................... 51
2.2. Tình hình thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay. ........................ 60
2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động BHXH trong và ngoài
nước. .................................................. .................................................. 72
III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH.. 72
3.1. Tăng cường công tác quản lý thu nộp BHXH. ............................... 76
3.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội......................... 77
3.3. Công tác thông tin tuyên truyền về BHXH. ................................... 78
3.4. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hiện đại hoá hoạt động ngành
BHXH. .................................................. ............................................... 79
3.5. Mở rộng đối tượng tham gia và phạm vi BHXH. ........................... 80
3.6. Nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn quỹ nhàn rỗi. .............................. 81
3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý...................... 82
3.8. Hợp tác trong nước và quốc tế về BHXH ...................................... 83
Kết luận 85
Tài liệu tham khảo 34

Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những
năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà
nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà
nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên
quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối
với cả những người phụ thuộc vào các đối tượng trên. BHXH
chẳng những có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa
nhân đạo sâu sắc, chính sách này thể hiện trình độ văn minh, tiềm
lực kinh tế và khả năng tổ chức quản lý của Nhà nước.
Khi đất nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung
sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN thì
việc bao cấp toàn bộ cho hoạt động BHXH tỏ ra không còn phù
hợp với tình hình mới. Để từng bước đổi mới công tác tổ chức
quản lý BHXH, chính phủ đã ra Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995
về việc ban hành điều lệ BHXH và Nghị định 19/CP ngày
16/02/1995 về việc thành lập BHXH Việt Nam và các quyết định
khác kèm theo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
BHXH Việt Nam. Với mục đích thống nhất việc quản lý và thực
hiện các chế độ BHXH nhằm đảm bảo tốt hơn lợi ích của người
lao động thì BHXH Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở thống
nhất các tổ chức BHXH ở trung ương và địa phương thuộc hệ
thống Bộ Lao động - TB&XH và Tổng Liên đoàn lao động Việt
Nam nhằm giúp Thủ tướng chính phủ chỉ đạo công tác quản lý
quỹ BHXH và thực hiện chế độ chính sách BHXH theo pháp luật
hiện hành. Và để giải quyết tốt vấn đề trên đảm bảo nguồn quỹ chi
trả các chế độ BHXH cho các đối tượng được hưởng trợ cấp
BHXH thì việc nâng cao hiệu quả thu quỹ đồng thời duy trì và
phát triển nguồn quỹ là đòi hỏi bức bách khiến em đi đến lựa chọn
2
nghiên cứu đề tài: "Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện
pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện
nay"
Những nội dung chính của đề tài:
Lời mở đầu
Phần I. Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH
Phần II. Thực trạng công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam
trong thời gian qua.
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp
quỹ BHXH