Information
MỤC LỤC
PHẦN 1 : LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1
1.1. Khái niệm tuyển dụng nhân sự , công tác tuyển dụng nhân sự 1
1.1.1. Tuyển dụng nhân sự 1
1.1.2. Công tác tuyển dụng nhân sự 2
1.2.Nội dung công tác tuyển dụng nhân sự 2
1.2.1. Quá trình tuyển mộ 2
1.2.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 4
1.2.1.2.Tìm kiếm người xin việc 8
1.2.1.3.Đánh giá phương án tuyển mộ và đề ra giải pháp thay thế 9
1.2.2. Quá trình tuyển chọn 11
1.2.2.1.Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 12
1.2.2.2.Sàng lọc qua đơn xin việc 12
1.2.2.3.Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 12
1.2.2.4. Phỏng vấn tuyển chọn 14
1.2.2.5.Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên 16
1.2.2.6.Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 16
1.2.2.7. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 16
1.2.2.8. Tham quan công việc 17
1.2.2.9. Ra quyết định tuyển chọn(tuyển dụng) 17
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự 18
1.3.1. Nhân tố thuộc về bản thân công việc 18
1.3.2. Nhân tố thuộc về tổ chức 18
1.3.3. Nhân tố thuộc về môi trường 18
1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự 19
PHẦN 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 20
2.1.Tổng quan về Đài Truyền hình Việt Nam (ĐTHVN) 20
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển 20
2.1.1.1.Chuẩn bị tiền đề cho buổi phát hình đầu tiên(trước năm 1970) 20
2.1.1.2.Thời kỳ phát sóng thử nghiệm (1970-1976) 20
2.1.1.3.Thời kỳ phát sóng chính thức (1976-1991) 20
2.1.1.4.Thời kỳ phát sóng nhiều kênh qua vệ tinh (1991 đến nay). 21
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ĐTHVN 22
Theo Nghị định 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ , đài THVN được chia thành các khối như sau: 22
2.2.2. Chức năng và kết quả hoạt động của đài THVN 23
2.2.2.1.Chức năng của đài THVN 23
2.2.2.2. Kết quả hoạt động của ĐTHVN 23
2.2.3. Đặc điểm về lao động, kỹ thuật và công nghệ 27
2.2.3.1. Đặc điểm về lao động 27
2.2.3.2. Đặc điểm về sản phẩm , kỹ thuật - công nghệ 31
2.2.Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng của ĐTHVN 33
2.2.1.Quy trình tuyển dụng nhận sự tại ĐTHVN 33
2.2.1.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 33
2.2.1.2. Thông báo tuyển dụng 34
2.2.1.3. Sơ tuyển 35
2.2.1.4.Thi tuyển và xét tuyển 36
2.2.2.5. Kí kết hợp đồng lao động 37
2.2.2.Đánh giá một số mặt về công tác tuyển dụng nhân sự tại ĐTHVN 38
2.2.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 38
2.2.2.2. Thông báo tuyển dụng và thu hút ứng viên 40
2.2.2.3. Sơ tuyển 42
2.2.2.4. Thi tuyển hoặc xét tuyển 43
2.2.2.5.Kí kết hợp đồng lao động 46
PHẦN 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI ĐTHVN 49
3.1. Quy hoạch phát triển của ĐTHVN đến năm 2010 49
3.1.1.Quan điểm phát triển 49
3.1.2. Mục tiêu đến năm 2010 49
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự. 50
3.2.1.Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 50
3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 51
3.2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực. 53

Tài liệu