Information
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3
1. Chiến lược kinh doanh 3
1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 3
1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 3
1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
2. Hoạch định chiến lược kinh doanh 8
2.1. Khái niệm về hoạch định chiến lược kinh doanh 8
2.2. Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh 8
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH VIETTEL HIỆN NAY 25
1. Giới thiệu chung về Công ty Công trình Viettel 25
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công trình Viettel 25
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Công trình Viettel 26
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Công trình Viettel 27
1.4. Một số đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty. 29
1.5. Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây 30
2. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty hiện nay 34
2.1. Căn cứ hoạch định và lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty hiện nay 34
2.2. Đánh giá về quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty 36
2.3. Đánh giá về chiến lược kinh doanh hiện nay của Công ty 38
CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH VIETTEL GIAI ĐOẠN 2007-2010 42
1. Kiến nghị về quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Công trình Viettel 42
1.1. Xác định mục tiêu phát triển Công ty trong thời gian tới 42
1.2. Phân tích và đánh giá môi trường nội bộ của Công ty 43
1.3. Phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài của Công ty 55
1.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược 62
2. Những kiến nghị chung 77
2.1. Kiến nghị đối với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội 77
2.2. Kiến nghị đối với Nhà nước 78
KẾT LUẬN 80
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


Tài liệu