Information

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

1.1. Khái niệm về vốn 2
1.2. Phân loại vốn 2
1.3. Vai trò của nguồn vốn đối với doanh nghiệp 3
1.3.1. Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp. 3
1.3.2. Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.3.3. Vốn là cơ sở cho việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh 4
1.4 Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp 5
1.4.1. Vốn góp ban đầu 6
1.4.2. Huy động vốn từ lợi nhuận không chia 6
1.4.3. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu 8
1.4.4. Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng 11
1.4.5. Huy động vốn bằng tín dụng thương mại 14
1.4.6. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 19
2.1. Thực trạng về nguồn vốn và phương thức huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam 19
2.1.1. Thực trạng vốn chủ sở hữu và huy động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 19
2.1.2. Thực trạng vốn nợ và huy động nợ 21
2.1.3. Đánh giá những kết quả đạt được 26
2.1..4 Những hạn chế và nguyên nhân 27
2.2. Một số kiến nghị và giải pháp cho hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp. 30
2.2.1. Một số kiến nghị 30
2.2.2. Giải pháp cho các doanh nghiệp trong huy động nguồn vốn 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
Tài liệu