Information
MỤC LỤC
BẢNG BIỂU.
LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN I: MỘT SỐ QUAN NIÊM CHUNG VỀ XĐGN
I. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ ĐÓI NGHÈO…
1. Quan niệm chung…
2. Quan niệm đói nghèo ở Việt Nam
II. CÁC QUAN NIỆM VỀ XÓA ĐÓI,GIẢM NGHÈO…
1.Nguyên nhân của đói nghèo
2. Khái niệm về xóa đói,giảm nghèo
2.1. khái niệm về xóa đói…
2.2.khái niệm về giảm nghèo
3. XĐGN đối với các vấn đề trong đời sống xã hội
3.1.đối với sự phát triển kinh tếi…
3.2.đối với vấn đề chính trị xã hội…
3.3. đối với các vấn đề văn hóa…
3.4.đối với một số vấn đề khác có lien quan…
4. Các tiêu thức và chuẩn mực đánh giá nghèo đói…
3.4.mức chuẩn đánh giá nghèo đói…
PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI HUYỆN QUỲ CHÂU TỈNH NGHỆ AN… 25
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN.
1. Vị trí địa lí....
2. Kinh tế xã hội..
2.1. Một số kết quả từ 2001-2005
2.2. Mục tiêu giai đoạn 2006-2010.
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI HUYỆN QUỲCHÂU
1 .Thực trạng nghèo đói huyện Quỳ Châu năm 2006…
1.1- Tình hình hộ nghèo đói của huyện Quỳ Châu năm 2005 ( theo chuẩn cũ)
1.2- Tình hình hộ nghèo đói của huyện Quỳ Châu năm 2006(theo chuẩn mới)
2- Các chương trình dự án XĐGN đã thực hiện từ năm 2006
2.1- Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng chương trình mục tiêu XĐGN 38
2.1.1- Thuận lợi
2.1.2- Khó khăn
2.2- Các chương trình dự án XĐGN-những kết quả đạt được
2.2.1- Chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo
2.2.2- Công tác khuyến nông khuyến lâm, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kĩ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo đã được chú trọng
2.2.3- Hỗ trợ về sản xuất
2.2.4- Công tác định canh định cư ở vùng kinh tế mới
2.2.5- Công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác XĐGN 43
2.2.6-Hỗ trợ khám và chữa bệnh cho người nghèo…
2.2.7- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho những xã nghèo
2.2.8- Xây dựng trung tâm cụm xã
2.3- Những tồn tại và hạn chế trong công tác XĐGN huyện Quỳ châu…
2.3.1- Về nhận thức trách nhiệm đối với công tác XĐGN…
2.3.2- Về việc thực hiện các chương trình dự án, cơ chế chính sách
2.4- Nguyên nhân của những tồn tại…
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XĐGN HUYỆN QUỲ CHÂU TRONG NHỮNG NĂM TỚI48
I- MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG CHO VẤN ĐỀ XĐGN HUYỆN QUỲ CHÂU…48
1- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến , nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và người dân về XĐGN.
2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội với tốc độ cao, toàn diện và bền vững; lồng ghép các chương trình, tận dụng các nguồn lực để đầu tư cho mục tiêu phát triển cộng đồng và XĐGN
3. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn để xoá đói giảm Nghèo
3.1. Nâng cao hiệu quả và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp…
3.1.1. Các giải pháp về đất đai và thuỷ lợi
3.1.2 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.1.3 Về công tác đào tạo nghề
3.1.4. Thực hiện chính sách tín dụng…
3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đa dạng hoá thu nhập ở nông thôn 52
4. Phát triển công nghiệp tạo việc làm và nâng cao mức sống cho người nghèo…
5. Phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo, người nghèo tiếp cận dịch vụ công.
5.1. Về phát triển và sử dụng điện ở các xã nghèo.
5.2. Về phát triển đường giao thông.
5.3. Về phát triển thuỷ lợi nhỏ và cung cấp nước sạch cho các xã nghèo.
5.4. Về phát triển mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống phát thanh.
6. Phát triển các dịch vụ giáo dục, y tế và chương trình kế hoạch hoá cho người nghèo.
6.1. Phát triển giáo dục, rút ngắn chênh lệch về thụ hưởng giáo
dục đảm bảo công bằng và nâng cao chất lượng giáo dục cho người nghèo
6.2. Tăng cường các dịch vụ y tế và giảm chi phí y tế cho người nghèo.
6.3. Thực hiện có kết quả chương trình kế hoạch hoá gia đình và giảm tốc độ tăng dân số..
7. Phát triển mạng lưới ASXH giúp đỡ người nghèo
8. Thực hiên tốt việc xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo.
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO.


Tài liệu