Information
PHẦN MỞ ĐẦU

Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật Nhà nước đối với các quá trình của xã hội và mọi hành vi hoạt động của con người do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện cức năng, nhiệm vụ của Nhà nước nhằm duy trì sự ổn định và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp của con người trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.
Tuyển dụng cán bộ công chức là hoạt động của quản lý hành chính Nhà nước, để lựa chọn một số người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp vào những vị trí nhất định của bộ máy hành chính. Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng và quyết định tác động đến mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội, vì vậy việc tuyển dụng cán bộ công chức là chủ trương của Đảng và Nhà nước, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực, tuyển dụng đã được nghiên cứu, xây dựng một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Việc thực hiện những quy định về chế độ tuyển dụng đã đạt được những thành công bước đầu và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bộ công chức và nhân dân, vì khi tuyển dụng phải có sự lựa chọn những con người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất thực sự để đảm nhiệm công việc, nhất là trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Song trên thực tế còn có những tình huống xảy ra còn có những khúc mắc, trục trặc dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý đội ngũ cán bộ công chức.
Trong tiểu luận này tôi chọn một tình huống tuyển chọn công chức trong một cơ quan Bộ để trình bày, phân tích tình huống xảy ra, còn có thể diễn ra trong các cơ quan, doanh nghiệp để xử lý.
Xin chân thành cảm ơn Học viện hành chính Quốc gia đã phối hợp với Công ty Xi măng Hoàng Thạch để mở lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước cho các cán bộ, cử nhân, kỹ sư của Công ty. Cám ơn các thầy giáo, cô giáo trực tiếp và gián tiếp đã tổ chức giảng dạy, đã đem hết khả năng và nhiệt tình truyền đạt những kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước để chúng tôi dễ hiểu, dễ tiếp thu. Những kiến thức chúng tôi đã học rất bổ ích và không thể thiếu cho mỗi công chức, viên chức hiện nay, nhất là chúng tôi được mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước ta, nhiều vấn đề mà nếu không học thì không thể biết đến, đặc biệt là các tình huống mà trên thực tế xảy ra chúng ta không tự giải quyết được, qua lớp học này đã có thể dựa vào đó mà áp dụng để giải quyết những sự việc thực tế.
Cám ơn Công ty Xi măng Hoàng Thạch đã tổ chức mở lớp và tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học, cám ơn các đồng nghiệp, các cơ quan đã nhiệt tình cung cấp các tài liệu, văn bản pháp quy để chúng tôi có cơ sở hoàn thành viết Tiểu luận này.
Tài liệu