Information

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG
2
1.1. Bất bình đẳng trong phát triển kinh tế 2
1.2. Bất bình đẳng thu nhập 3
1.2.1. Khái niệm, nội hàm 3
1.2.2. Thước đo bất bình đẳng thu nhập 3
1.3. Bất bình đẳng giới 4
1.3.1. Khái niệm, nội hàm 4
1.3.2. Thước đo bất bình đẳng 4
Chương II : BẤT BÌNH ĐẲNG Ở VIỆT NAM 5
2.1. Bộ số liệu sử dụng và phương pháp đánh giá 5
2.2. Bất bình đẳng thu nhập 5
2.2.1. Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam 5
2.1.2. Nguyên nhân 17
2.2. Bất bình đẳng giới 18
2.2.1.Thực trạng bất bình đẳng giới 18
2.2.2. Nguyên nhân 22
2.4. Đánh giá chung về BBĐ ở VN thời gian qua 23
Chương III: ĐÁNH GIÁ BẤT BÌNH ĐẲNG THEO MỤC TIÊU ĐỀ RA TRONG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA VIỆT NAM 24
3.1. Mục tiêu mô hình phát triển toàn diện của Việt Nam 24
3.2. Đánh giá bất bình đẳng theo mô hình phát triển của Việt Nam 25
KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29


Tài liệu