Information
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4

1.1. Giới thiệu 4
1.2. Thế nào là thương mại điện tử? 4
1.3. Hai mô hình thương mại điện tử B2C và B2B 6
1.3.1. Mô hình B2C 6
1.3.2. Mô hình B2B 6
1.4. Các phương án thu tiền qua mạng 6
1.4.1. Thẻ tín dụng 6
1.4.2. Séc 7
1.5. Các bên tham gia thương mại điện tử 8
1.6. Lợi ích của thương mại điện tử 8
1.7. Các yêu cầu của thương mại điện tử 9
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TẾ 10
2.1.Hiện trạng kinh doanh của các nhà sách ở nước ta 10
2.2. Khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống 11
2..3. Nhiệm vụ cơ bản và yêu cầu của hệ thống 12
2.3.1. Nhiệm vụ cơ bản 12
2.3.2. Yêu cầu 12
2.4. Nhiệm vụ của website khi được triển khai hoạt đông 13
CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN 14
3.1. Đối với Gói phục vụ Khách hàng 14
3.2. Đối với Gói Quản trị 18
KẾT LUẬN 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

Tài liệu