Information
Lời Mở Đầu
Chủ nghĩa xã hội là gì?Tại sao cần phải đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào thì là hoàn thành lên chủ nghĩa xã hội?
C.Mac và Lênin đã xây dựng và hoàn thiện học thuyết về CNXH rất thành công và được nhiều quốc gia ứng dụng.Nhưng CNXH với mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung,quan liêu,bao cấp ngày càng tích tụ và bộc lộ những khuyết tật lớn,dẫn đến tình trạng khủng hoảng.Trong tình hình đó cần có những biện pháp cải tổ,cải cách là tất yếu được thực hiện có nguyên tắc bảo đảm cho CNXH phát triển với sức sống mới.Vào những năm 90 của thế kỷ XX hàng loạt sự sụp đổ của các nước Đông Âu và đặc biệt là Liên Xô do phương pháp cải cách sai lầm và tư tưởng không vững vàng.Trong hoàn cảnh là một sinh viên trường kinh tế là một cử nhân kinh tế tương lai tôi mạnh dạn trình bày quan điểm của mình về con đường đi lên CNXH mà cụ thể là thời kỳ quá độ lên CNXH.Những vấn đề xung quanh nó như phát triển kinh tế xã hội,kinh tế thị trường hay là chế độ chính trị…Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn phần trình bày của tôi không tránh nổi thiếu sót,mong các bạn bỏ qua.Xin trân trọng cảm ơn.
Tài liệu