Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 5

1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu nông sản: 5
1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu: 5
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu: 5
1.1.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu: 6
1.1.4. Vai trò của sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. 9
1.1.4.1. Vai trò của sản xuất lúa gạo. 9
1.1.4.2. Vai trò, ý nghĩa của xuất khẩu gạo. 10
1.2. Đặc điểm của thị trường gạo. 12
1.2.1. Đặc điểm của thị trường gạo : 12
1.2.2. Xu hướng của thị trường gạo thế giới : 14
1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu gạo. 16
1.3.1. Sự biến động của thị trường. 16
1.3.2. Thị hiếu người tiêu dùng. 17
1.3.3. Chất lượng gạo xuất khẩu. 17
1.3.4. Cơ chế chính sách đối với xuất khẩu. 20
Chương 2 : LỢI THẾ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO Ở VIỆT NAM 22
2.1. Về tự nhiên: 22
2.1.1 Đất đai: 22
2.1.2. Khí hậu và nguồn nước: 22
2.2.Về lao động: 23
2.3. Về kết cấu hạ tầng: 24
2.4. Về thể chế, chính sách: 25
2.5. Mức tiêu thụ gạo của thế giới: 26
Chương 3 : THỰC TRẠNG CỦA XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 29
3.1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo. 29
3.2. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. 34
3.3. Khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới . 39
3.3.1. Về chất lượng. 39
3.3.2. Về giá. 42
3.3.3.Phương thức thanh toán. 46
3.4. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo. 47
3.5. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian qua. 50
3.5.1. Những thành tựu đạt được. 50
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân. 51
3.5.2.1.Thị trường xuất khẩu: 51
3.5.2.2.Về chất lượng gạo xuất khẩu: 52
3.5.2.3.Về giá gạo xuất khẩu: 53
Chương 4 : MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM. 56
4.1. Các biến trong mô hình: 56
4.1.1. Biến phụ thuộc: 56
4.1.2. Biến độc lập: 56
4.1.3. Phân tích mô hình: 56
4.1.4. Kiểm định: 59
4.1.5. Dự báo sản lượng gạo: 61
Chương 5 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM. 62
5.1. Dự báo thị trường gạo thế giới đến năm 2010. 62
5.2. Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo của Việt nam. 65
5.2.1. Củng cố thị trường hiện có và mở thêm thị trường mới: 65
5.2.2. Nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu. 66
5.2.3. Nõng cao giỏ gạo xuất khẩu. 68
KẾT LUẬN 71

Tài liệu