Information
MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ. 4
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIA CÔNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 5

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIA CÔNG. 5
1. Các khái niệm. 5
2. Vai trò của ngành gia công 5
3. Các nhân tố ảnh hưởng và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành gia công phôi thép. 5
3.1.Nguyên liệu. 5
3.2.Khách hàng. 6
3.3.Đội ngũ cán bộ, công nhân. 6
3.4.Đối thủ cạnh tranh. 6
3.5.Quy luật cạnh tranh. 7
II. TỔNG QUAN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 7
1.Khái niệm về năng suất lao động. 7
1.1.Căn cứ vào tính chất, năng suất chia thành ba loại: tổng năng suất, năng suất nhân tố tổng hợp và năng suất bộ phận. 8
1.1.1 Tổng năng suất 8
1.1.2. Năng suất nhân tố bộ phận 8
1.1.3.Năng suất bộ phận 9
1.2. Căn cứ vào phạm vi 9
1.2.1 năng suất lao động cá biệt 9
1.2.2 Năng suất của doanh nghiệp 9
1.2.3 Năng suất quốc gia 10
2. Năng suất lao động và một số vấn đề liên quan. 10
2.1. Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 10
2.2 Năng suất lao động và khả năng cạnh tranh 10
2.3 Năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế - việc làm. 12
2.4 Năng suất lao động và tiền lương. 12
2.4.1 Do yêu cầu tăng cường khả năng cạnh tranh. 12
2.4.2 Năng suất lao động chỉ là một bộ phận của năng suất chung. 13
2.4.3 Do yêu cầu của tích lũy 13
3. Các chỉ tiêu tính năng suất lao động 14
3.1.Tính năng suất lao động bằng hiện vật 14
3.2.Chỉ tiêu tính năng suất lao động bằng giá trị 15
3.3.Chỉ tiêu tính năng suất lao động bằng thời gian lao động. 16
4. Những nhân tố tác động tới năng suất lao động 16
4.1.Các nhân tố liên quan đến quá trình phát triển và sử dụng tư liệu sản xuất. 16
4.2.Các nhân tố liên quan đến con người và quản lý con người 17
4.3.Các nhân tố liên quan đến điều kiên tự nhiên 18
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MINH BẠCH 19
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH BẠCH 19
1.Giới thiệu về công ty. 19
1.1. Lịch sử hình thành công ty 19
1.2.Nhiệm vụ của công ty. 20
1.3.Chức năng và quyền hạn của công ty. 20
1.3.1 Khái niệm chung về công ty. 20
1.3.2.Đặc điểm của công ty TNHH 21
2. Lao động của công ty 29
2.1. Đặc điểm chung 29
2.2. Tình hình lao động chia theo trình độ chuyên môn của cơ sở Bắc Ninh. 30
2.3. Tình hình lao động chia theo giới tính 31
3. Các hình thức trả lương công ty đang áp dụng. 31
3.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 31
3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 32
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 33
1. Kết quả kinh doanh năm 2008 33
2. Phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm 2009 34
III. CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG. 34
1. Tuyển dụng và đào tạo. 34
2. Vấn đề tạo động lực cho người lao động 35
3. Bảo hộ lao động 36
4. Những tồn tại về hoạt động sản suất kinh doanh của Công ty. 37
4.1.Đánh giá chung: 37
4.2.Những tồn tại: 37
4.2.1.Sử dụng nguồn nhân lực. 37
4.2.2Cạnh tranh. 39
IV. CÁC CHỈ TIÊU TÍNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY HIỆN NAY. 39
1. Cách tính năng suất thứ nhất mà công ty áp dụng là tính năng suất lao động bằng giá trị. 40
2. Tính năng suất lao động bằng hiện vật 41
V. NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG QUÝ I NĂM 2009 VÀ DỰ KIẾN TRONG CẢ NĂM 2009 42
1. Năng suất lao động của công ty trong quý I/2009 42
2. Năng suất lao động dự kiến của công ty trong năm 2009 43
VI. NHỮNG TỒN TẠI TRỌNG VẤN ĐỀ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 43
1. Năng suất lao động bình quân qua các năm tuy có tăng nhưng còn thiếu ổn định. 43
2. Tốc độ tăng năng suất lao động tuy có cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân, nhưng khoảng cách này đang có xu hướng thu hẹp lại. 43
3. Chưa khai thác tốt thời gian làm việc của người lao động 44
4. Năng suất lao động tính bằng thời gian lao động của công ty còn thấp do chưa giảm lượng lao động của sản phảm. 44
5. Kết cấu giữa công nhân phụ và công nhân chính chưa hợp lý. 45
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MINH BẠCH 47
I. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CUẢ CÔNG TY TNHH MINH BẠCH 47
1. Đổi mới khoa học công nghệ. 47
2. Tổ chức quản lý 47
3. Trình độ lao động 48
4. Tuyển chọn lao động cần căn cứ vào yêu cầu của sản xuất 48
5. Hoàn thiện công tác định mức lao động. 49
6. Xác định kết cấu công nhân viên cho phù hợp. 51
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MINH BẠCH 52
1. Kiến nghị về chính sách khen thưởng của công ty 52
1.1. Hình thức thưởng cho công nhân tiết kiệm vật tư . 53
1.2 Thưởng cho việc hạn chế số sản phẩm phế 53
2. Kiến nghị về chính sách quan hệ ngoại giao 54
3. Mở rộng phạm vi trả lương theo sản phẩm 54
4. Kiến nghị về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 54
5. Kiến nghị về cải tiến điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân. 55
6. Kiến nghị về vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 56
7. Kiến nghị về việc xác định rõ chức năng của từng phòng ban và sự phối hợp giữa các phòng ban. 56
8. Kiến nghị về hình thức khuyến khích tài chính 57
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59


Tài liệu