Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
Chương 1. Cơ sở lý thuyết về chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
I. Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
1. Khái niệm về chiến lược 4
2. Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
3. Vai trò của chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của công ty 6
II. Quy trình xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 7
1. Phân tích giá trị về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
1.1. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với phát triển trong doanh nghiệp 8
1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên những điều kiện của doanh nghiệp 10
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
2.1. Các phương pháp đào tạo 15
2.2. Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực 17
3. Xác định mục tiêu của chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 18
3.1. Khái niệm mục tiêu chiến lược 18
3.2. Tầm quan trọng của xác định mục tiêu chiến lược 18
3.3. Các loại mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 18
3.4. Các nguyên tắc xác định mục tiêu 19
4. Lựa chọn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
4.1. Nhận biết chiến lược hiện tại 21
4.2. Phân tich phương án 22
4.3. Lựa chọn phương án chiến lược 23
4.4. Đánh giá chiến lược đã lựa chọn 24
III. Đặc trưng của chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 24
1. Sự quan tâm của lãnh đạo và người lao động của doanh nghiệp đến chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 24
2. Mục tiêu của chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25
3. Sự cần thiết xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 25
Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 27
I. Khái quát về nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 29
1. Sự hình thành và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 29
1.1. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty giai đoạn mới thành lập 29
1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực công ty khi mới thành lập 30
2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam. 30
3. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG 36
3.1. Đào tạo đội ngũ quản lý 36
3.2. Đào tạo cho nhân viên 37
4. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 39
4.1. Thành tựu 39
4.2. Hạn chế 41
II. Phân tích vĩ mô ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 42
1. Ảnh hưởng của công ty Masan 42
1.1. Đào tạo hướng theo mục tiêu đào tạo con người của Masan 43
1.2. Các mục tiêu đào tạo lớn phải phụ thuộc vào quyết định của công ty Masan. 44
2. Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài công ty 44
2.1. Nhân tố thuộc về kinh tế 44
2.2. Nhân tố thuộc về chính trị 45
2.3. Yếu tố công nghệ 45
3. Nhân tố thuộc về môi trường cạnh tranh 45
3.1. Nhân tố thuộc về cạnh tranh trong ngành 46
3.2. Nhân tố thuộc về khách hàng 47
4. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong công ty 48
4.1. Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty 48
4.2. Văn hóa tổ chức của công ty 49
4.3. Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên trong công ty. 49
III. Những vấn đề công ty phải đối mặt khi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 51
1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ khó khăn 51
2. Quy mô đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhỏ. 51
3. Nguồn nhân lực không đồng đều về trình độ 51
4. Cấu trúc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa hợp lý 52
5. Đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa đầy đủ và thỏa đáng 52
5.1. Đầu tư nhiều cho tầng lớp quản lý mà chưa chú trọng đến nhân viên. 52
5.2. Ít quan tâm đến mức độ tiếp thu của người học 53
IV. Đánh giá cơ hội,thách thức, điểm mạnh, điểm yếu 53
1. Đánh giá cơ hội và thách thức 53
1.1. Cơ hội 53
1.2. Thách thức 54
2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 54
2.1. Điểm mạnh 55
2.2 Điểm yếu 55
Chương 3. Một số chiến lược hoàn thiện công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 57
I. Căn cứ lựa chọn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 57
1. Mục tiêu chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 57
1.1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Masan 57
1.2. Mục tiêu chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 57
2. Ma trận Swot 58
II. Phân tích các phương án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 60
III. Lựa chọn chiến lược nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH BMG Việt Nam 63
IV. Giải pháp tổ chức thực hiện chiến lược 64
1. Soát xét điều chỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mục tiêu chiến lược 64
1.1. Mối quan hệ biện chứng giữa chiến lược với cơ cấu tổ chức. 65
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 65
1.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 66
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 67
Kết luận 68
Tài liệu tham khảo 69

Tài liệu