Information
Câu 1: Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những nội dung cơ bản gì?
Trả lời:

Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gồm ngững nội dung cơ bản sau:
1. Nắm tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Nắm tình hình
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trước hết phải điều tra nghiên cứu nắm vững tình hình mọi mặt liên quan đến ANTT, đây là công việc đầu tiên làm cơ sở để định ra nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành các bước tiếp theo.
• Nội dung nắm tình hình:
Vị trí địa lý,đặc điểm địa bàn phân bố dân cư, phong tục tập quán, nghề nghiệp truyền thống, vấn đề tôn giáo, dân tộc có liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.
Tình hình an ninh trên địa bàn như: âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tệ nạn xã hội và các loại đối tượng cần quản lí giáo dục ở từng cụm dân cư.
Tình hình quần chúng chấp hành đường nối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
Tình hình các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể, quân chúng về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức động viên quần chúng tham gia phong trào hành động cách mạng của địa phương.
Tình hình diễn biến của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn qua từng thời kì.
Những sơ hở thiếu sót của tổ chức, của cán bộ trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mà kẻ xấu cố thể lợi dụng để kích động quần chúng, chia rẽ nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Trên cơ sở tình hình nắm được để tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá về những mặt tích cực, những mặt tiêu cực, từ đó xác định đúng tính chất địa bàn, những vấn đề nổi lên có liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ để có biện pháp giải quyết hoặc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp, có hiệu quả.
• Phương pháp nắm tình hình
Để nắm được tình hình địa bàn một cách sát hợp phải có phương pháp điều tra nắm tình hình một cách khoa học, điêu tra một cách chính xác khách quan, toàn diện, sử dụng mọi lực lượng, nhiều biện pháp thông qua nhiều nguồn khác nhau.Đối với cán bộ chủ chốt ở các cấp cân tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:
Nghiên cứu khai thác những tài liệu sẵn có để nắm được tình hình địa bàn như:tài liệu về tình hình an ninh trật tự ở địa phương qua các năm, báo cáo sơ kết, tổng kết về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua từng thời kì.
Đi sát cơ sở tiếp xúc gặp gỡ, thu thập ý kiến của các tổ chức, các tầng lớp dân cư khác nhau để nắm tình hình.
Trực tiếp điều tra khảo sát mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân ở địa phương.
Ngoài ra còn phải chú ý kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ khác để nắm tình hình.
Tài liệu