Information
MỤC LỤC


I/ Khái niệm về đôla hóa
II/ Tại sao nền kinh tế Việt Nam lại có hiện tưọng “Đô la hóa” ?
III/ Thực trạng “đôla hóa” ở Việt Nam

1. “Đô la hóa” tiền gửi.
2. “Đô lá hóa” cho vay.
3. “Đô la hóa” trong xã hội.
IV/ Tác động của hiện tượng đô la hóa tới nền kinh tế Việt Nam
1. Những tác động tích cực:
2. Những tác động tiêu cực:
V/ Những giải pháp hạn chế tình trạng “đô la hóa”
Tài liệu