Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3

I. Khái quát về quảng cáo và hiệu quả của hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp 3
1. Khái quát về quảng cáo 3
1.1. Khái niệm về quảng cáo 4
1.1.1. Quảng cáo hiểu theo nghĩa rộng 4
1.1.2. Quảng cáo hiểu theo nghĩa hẹp 5
1.2. Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động quảng cáo 6
1.3. Các hình thức quảng cáo, ưu và nhược điểm của các hình thức quảng cáo 9
1.4. Vai trò và chức năng của hoạt động quảng cáo 14
2. Hiệu quả của hoạt động quảng cáo đối với doanh nghiệp. 17
2.1. Chỉ tiêu định tính 18
2.2. Chỉ tiêu định lượng 19
II. Đặc điểm hiệu quả hoạt động quảng cáo và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 22
1. Đặc điểm của hiệu quả hoạt động quảng cáo 22
1.1. Gây được ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng 22
1.2. Duy trì và mở rộng khách hàng 23
1.3. Trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng 24
1.4. Tối đa hoá sự ảnh hưởng của các phương tiện thông tin đại chúng 24
1.5. Phù hợp với chi phí dành cho quảng cáo 25
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 25
2.1. Chỉ tiêu định tính để đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo 26
2.2. Chỉ tiêu định lượng đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo 27

III. Những nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động quảng cáo ở doanh nghiệp 28
1. Yếu tố khoa học và công nghệ 28
2. Chính sách quản lý của nhà nước 28
3. Mức độ cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp 29
4. Khả năng tài chính của doanh nghiệp dành cho quảng cáo 30
5. Yếu tố con người của doanh nghiệp 31
6. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 31
CHƯƠNG II 33
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO CỦA CÔNG TY VMS- MOBIFONE 33

I. Đặc điểm hoạt động quảng cáo của công ty VMS có ảnh hưởng đến việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động quảng cáo. 33
1. Giới thiệu chung về công ty truyền thông di động VMS- MobiFone 33
2. Đặc điểm hoạt động quảng cáo của công ty VMS- MobiFone 35
3. Hoạt động quảng cáo của công ty VMS- MobiFone ảnh hưởng đến việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động quảng cáo 40
II. Phân tích thực trạng hiệu quả quảng cáo của công ty VMS- MobiFone hiện nay 41
1. Thực trạng hiệu quả hoạt động quảng cáo hiện nay của công ty VMS- MobiFone 41
1.1. Thực trạng và quy trình thực hiện một hoạt động quảng cáo tại công ty VMS-MobiFone 41
1.2. Tác động của quảng cáo đến doanh thu và lợi nhuận của công ty VMS- MobiFone 49
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quảng cáo ở công ty VMS- MobiFone 53
2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty VMS- MobiFone 59
3. Phân tích hiệu quả của một số phương tiện quảng cáo điển hình của công ty VMS 63
3.1 Phân tích hiệu quả quảng cáo thông qua quảng cáo trên báo và tạp chí 64
3.2 Phân tích hiệu quả quảng cáo trên Tivi 67
3.3 Phân tích hiệu quả quảng cáo trên Internet 70
III. Đáng giá hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty VMS 71
1. Đánh giá về chỉ tiêu định tính mà hoạt động quảng cáo mang lại 72
2. Đánh giá về chỉ tiêu định lượng mà hoạt động quảng cáo mang lại 73
CHƯƠNG III 78
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA CÔNG TY VMS TRONG THỜI GIAN TỚI 78
I. Phương hướng phát triển của công ty VMS và yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty 78
1. Phương hướng phát triển của viễn thông Việt Nam trong thời gian tới 78
2. Phương hướng phát triển của công ty VMS trong những năm tới 82
3. Yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty VMS trong thời gian tới 85
3.1. Nâng cao chất lượng thông tin quảng cáo 85
3.2. Xây dựng chương trình quảng cáo phù hợp với ngân sách dành cho quảng cáo 87
3.3. Nội dung quảng cáo phải chân thực hấp dẫn khách hàng, lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với nội dung quảng cáo 88
3.4. Phát huy sự sáng tạo của nhân viên làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và mối quan hệ của công ty với các công ty truyền thông quảng cáo 89
II. Phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty VMS 90
1. Điều tra nghiên cứu thị trường để xây dựng chương trình quảng cáo cho phù hợp 90
2. Thực hiện các chương trình quảng cáo một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ 92
3. Tăng mức chi phí dành cho hoạt động quảng cáo 93
4. Phát huy sự sáng tạo của nhân viên làm việc trong lĩnh vực quảng cáo của công ty 94
5. Duy trì và phát triển mối quan hệ của công ty với các công ty kinh doanh lĩnh vực truyền thông quảng cáo 95
III. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty VMS 96
1. Sử dụng các phương thức tiên tiến để đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo và chú trọng đến công tác quản lý hoạt động quảng cáo 96
2. Có phương pháp xây dựng ngân sách phù hợp cho hoạt động quảng cáo 97
3. Cần chú trọng hơn đến nội dung của quảng cáo 99
4. Cần sử dụng các hình thức quảng cáo sao cho phù hợp để tiết kiệm nhất và đạt hiệu quả nhất 100
5. Cần quan tâm đến yếu tố con người làm việc trong lĩnh vực quảng cáo để giúp họ phát huy sự sáng tạo của mình trong hoạt động quảng cáo 101
6. Sử dụng các biện pháp hỗ trợ khác để quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất 102
7. Phát huy mối quan hệ của công ty với các công ty truyền thông quảng cáo 103
8. Xây dựng các quảng cáo phù hợp với chiến lược phát triển của công ty cũng như mức độ cạnh tranh trên thị trường 104
9. Cần thực hiện các quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông quảng cáo 105
KẾT LUẬN 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

Tài liệu