Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG 5
CỦA DOANH NGHIỆP 5

I. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING 5
1. Khái niệm về marketing 5
1.1. Khái niệm : 5
1.2. Bản chất của Marketing 5
2. Vai trò của marketing trong hoạt động của doanh nghiệp 7
II. NỘI DUNG CỦA MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 7
1. Xác định cơ hội hấp dẫn 7
2. Nghiên cứu thị trường 9
3. Phân đoạn thị trường 11
4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 13
5. Định vị 14
6. Lựa chọn chiến lược 15
7. Chính sách marketing mix 15
7.1. Chính sách về sản phẩm 16
7.2. Chính sách về giá 16
7.3. Chính sách phân phối 20
7.4. Chính sách xúc tiến 21
8. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 24
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 24

1. Lịch sử ra đời, chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của công ty 24
1.1. Lịch sử ra đời 24
1.2. Bộ máy tổ chức 25
1.3. Chức năng 26
1.4. Nhiệm vụ 27
2. Lĩnh vự kinh doanh 28
3.Tiềm lực của doanh nghiệp 32
3.1. Tiềm lực về nguồn nhân sự 32
3.2. Tiềm lực tài chính 34
3.3. Tiềm lực công nghệ 35
II. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 36
III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 40
1. Khả năng xác định cơ hội hấp dẫn và nắm bắt thời cơ của doanh nghiệp 40
2. Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty 41
2.1. Phân đoạn thị trường 41
2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 44
2.3. Định vị thị trường 45
2.4. Lựa chọn chiến lược 46
2.5. Đánh giá hiệu quả marketing 48
3.Các công cụ chinh phục khách hàng 49
3.1 Tham số sản phẩm: 49
3.2 Tham số giá: 52
3.4. Tham số xúc tiến: 59
IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẠP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 60
1. Thành tựu và nguyên nhân 60
1.1 Thành tựu 60
1.2. Những nguyên nhân giúp công ty đạt được những thành tựu: 63
2. Tồn tại và nguyên nhân 64
2.1. Tồn tại 64
2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 64
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 66
I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 66
1. Các phương hướng phát triển 66
2. Chiến lược kinh doanh của công ty 66
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG ANH 67
1. Giải pháp về thị trường của công ty 67
2. Giải pháp về chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing của công ty 68
2.1. Giải pháp về phân đoạn thị trường 68
2.2. Giải pháp về lựa chọn thị trường mục tiêu 69
2.3. Giải pháp định vị thị trường 69
3. Giải pháp trong lĩnh vực marketing của công ty 70
3.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm: 71
3.2. Nhóm giải pháp về giá: 72
3.3. Nhóm giải pháp về phân phối: 73
3.4. Nhóm giải pháp xúc tiến: 74
4. Giải pháp khác 75
4.1. Nhóm giải pháp về dự báo và nghiên cứu thị trường: 75
4.2. Các biện pháp đơn giản đẩy mạnh bán hàng 76
III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 77
1. Điều kiện về tài chính: 77
2. Điều kiện về tài năng của người lãnh đạo: 78
KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


Tài liệu