Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DỤNG 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ XUÂT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 3

I. KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU GẠO VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU GẠO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA 3
1. Khái niệm và sự cần thiết của hoạt của hoạt động xuất khẩu 3
2. Mục tiêu và nhiệm vụ của xuất khẩu 5
a. Mục tiêu của xuất khẩu 5
b. Vai trò của xuất khẩu gạo 6
II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO Ở NƯỚC TA 8
1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thị trường gạo xuất khẩu 8
2. Động thái phát triển 11
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 13
1. Về điều kiện tự nhiên 13
2. Về lao động 13
3. Về chính sách 14
4. Tình hình thị trường lúa gạo thế giới 22
a. An ninh lương thực thế giới 22
b. Khái quát về tình hình lúa gạo thế giới. 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GẠO LÚA VIỆT ANM TRONG THỜI GIAN QUA. 38
I - Đặc điểm về gạo xuất khẩu của Việt Nam qua cá thời kỳ. 38
1.1. Vài nét về tình hình xuất khẩu. 38
2.1. Đánh giá quá trình xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các thời kỳ. 40
a. Về cơ chế điều hành xuất khẩu gạo 40
b. Về kết quả xuất khẩu gạo. 43
c. Chất lượng gạo xuất khẩu. 44
d. Về thị trường, thương nhân và giá cả xuất khẩu. 46
1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo cua Việt Nam: 47
II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN GẠO HIỆN NAY VÀ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 48
1. Tình hình xuất khẩu chế biến lúa gạo của nước ta hiện nay 48
1. Thực trạng sản xuất lương thực và lúa gạo hàng hóa. 48
2. Thực trạng chế biến lúa gạo hiện nay 50
3. Cân đối lương thực: 53
4. Lưu thông lương thực 54
5. Thực trạng và động thái phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam 56
III. ƯU NHƯỢC ĐIỂM VỀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY. 60
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO TRONG THỜI GIAN TỚI. 62
I – Phương hướng phát triển ngành lương thực của Việt Nam trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra cho xuất khẩu gạo. 62
II - Mục tiêu, quan điểm phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới. 64
III - Giải pháp phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam 65
1. Giải pháp về sản xuất lúa hàng hóa 65
2. Khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu gạo 68
3. Giải pháp về quản lý, điều hành hoạt động xuất khẩu gạo trong thời gian tới 71
3.1. Nhìn lại thực tạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 76
3.2. Trong biểu cam kết về thương mại hàng hoá của Việt Nam khi gia nhập WTO. 80
3.3. Các giải pháp vĩ mô nhằm phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam được đề xuất như sau: 80
KẾT LUẬN 82
Tài liệu