Information
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CH ƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LOGISTIC 3

I - Sự hình thành và phát triển logistics 3
1. Một số khái niệm về logistics 3
2.Sự hình thành và phát triển logistics 4
2.1.Sự thay đổi trong vai trò của người giao nhận 4
2.1.1.Giai đoạn 1 4
2.1.2.Giai đoạn 2 4
2.1.3.Giai đoạn 3 5
2.1.4. Giai đoạn 4 8
2.2. Ba giai đoạn phát triển của logistics 11
2.2.1. Phân phối vật chất 11
2.2.2 Hệ thống Logistics - Logistics System 12
2.2.3. Quản lý chuỗi cung cấp - Supply Chain Management (SCM) 14
3. Sự cần thiết phát triển logistics trong doanh nghiệp 16
II- Đặc điểm và vai trò của logistics 17
1. Đặc điểm của logistics 17
2.Vai trò của logistics 20
2.1. Đối với nền kinh tế 21
2.2. Đối với các doanh nghiệp 21
III- Các yếu tố cơ bản của logistics 23
1. Yếu tố vận tải 23
2. Yếu tố Marketing 23
3.Yếu tố phân phối 24
4. Yếu tố quản trị 24
5. Yếu tố kho bãi, nhà xưởng 25
6. Yếu tố nhân lực và đào tạo nhân lực 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH LOGISTICS CỦA CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY 26
I - Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ logistics của Công ty 26
1. Điều kiện địa lý 26
2. Cơ sở hạ tầng 26
2.1. Hệ thống cảng biển 26
2.2. Hệ thống cảng hàng không 27
2.3.Hệ thống đường bộ (sắt - ô tô) 30
2.4. Hệ thống đường sông 31
3. Môi trường pháp lý 32
4. Sự phát triển của công nghệ thông tin 33
5. Nguồn nhân lực thực hiện kinh doanh 34
II - Thực trạng kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 35
1. Tình hình giao nhận hàng hóa của dịch vụ vận tải đa phương thức 35
2. Tình hình hoạt động giao nhận với vai trò đại lý 37
3.Kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế 38
III - Những cơ hội và thách thức khi Công ty cung cấp dịch vụ logistics trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO 39
1 .Những cơ hội 39
2. Những thách thức 42
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY THNN TIẾP VẬN THĂNG LONG VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 48
I-Giải pháp vĩ mô 48
1. Phát triển ngành vận tải đường biển mũi nhọn 48
2.Phát triển khoa học công nghệ trong ngành giao thông vận tải nói chung và trong logistics nói riêng 49
3. Ban hành các nghị định, thông tư , chỉ thị có liên quan tới dịch vụ giao nhận kho vận đảm bảo tính khả thi 51
II - Giải pháp từ phía Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long 51
1. Phát triển các dịch vụ logistics mũi nhọn của Công ty 51
1.1. Đầu tư phát triển dịch vụ cho thuê kho bãi 51
1.2. Phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức (VTĐPT) 53
1.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đa phương thức 53
1.2.2. Tăng cường liên hiệp các vận tải đa phương thức 54
1.2.3. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ công nhân viên 54
2. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và khai thác 55
3. Hợp tác với các đối tác ở các nước phát triển 55
4. Tăng cường hoạt động Marketing nhằm thu hút khách hàng 56
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHỤ LỤC

Tài liệu