Information
A. Văn hóa 3
I. Khái niệm văn hóa 3
II. Cơ cấu văn hóa 5

1. Chân lý 5
a. Khái niệm 5
b. Bản chất của chân lý 5
c. Ý nghĩa của nghiên cứu chân lý 6
2. Gía trị 6
a. Khái niệm và bản chất giá trị 6
b. Biểu hiện của giá trị 7
c. Ý nghĩa của nghiên cứu giá trị 7
3. Chuẩn mực 7
a. Khái niệm của chuẩn mực xã hội 7
b. Bản chất của chuẩn mực xã hội 8
c. Biểu hiện của chuẩn mực xã hội 8
d. Ý nghĩa của nghiên cứu chuẩn mực xã hội 8
4. Mục tiêu 9
a . Khái niệm và bản chất của mục tiêu 9
b. Biểu hiện của mục tiêu 9
c. Ý nghĩa nghiên cứu mục tiêu 9
III. Các loại hình văn hóa 10
IV. Chức năng của văn hóa 11
B. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 12

I. Giao lưu và hội nhập văn hóa 12
II. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 12

1. Những quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam 13
2. Nền văn hóa tiên tiến 13
3. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc 13
Tài liệu