Information

Mục lục


I . MỞ ĐẦU 1
II. Tình hình thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

1. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 2
1.1. Vốn góp ban đầu .2
1.2. Nguồn vốn từ lợi nhuân không chia 4
1.3. Vốn từ phát hành cổ phiếu 5
2. Nợ và phương thức huy động nợ của doanh nghiệp 8
2.1. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại 8
2.2. Phát hành trái phiếu công ty 10
III . KẾT LUẬN

Tài liệu