Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 5

1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 5
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng 5
1.1.2. Những loại hình cho vay tiêu dùng 9
1.1.3. Lãi suất của hình thức tín dụng tiêu dùng 11
1.1.4. Lợi ích của hoạt động cho vay tiêu dùng đối với kinh tế-xã hội 11
1.2. Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng thương mại 13
1.2.1. Sự cần thiết của việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM 13
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh và đánh giá mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM 15
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM 19
1.2.3.1. Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng 19
1.2.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng 22
1.3. Các biện pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHO NHÁNH NHNN VÀ PTNT ĐỐNG ĐA 30
2.1. Khái quát về chi nhánh NHNN và PTNT Đống Đa 30
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và tổ chức bộ máy của chi nhánh Đống Đa 30
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN & PTNT chi nhánh Đống Đa 30
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NH No&PTNT Đống Đa: 31
2.1.2. Tình hình hoạt động của chi nhánh NHNN & PTNT Đống Đa 32
2.1.2.1. Về hoạt động huy động vốn 32
2.1.2.2. Về hoạt động sử dụng vốn 34
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN & PTNT Đống Đa trong những năm gần đây 38
2.2.1. Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN & PTNT Đống Đa 38
2.2.2. Chính sách cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 40
2.2.2.1. Các hình thức cho vay tiêu dùng đang áp dụng tại chi nhánh Đống Đa 40
2.2.2.2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 41
2.2.2.3. Lãi suất của hình thức cho vayy tiêu dùng 42
2.2.2.4. Về thời hạn cho vay tiêu dùng 43
2.2.2.5. Giới hạn tín dụng đối với hình thức cho vay tiêu dùng 43
2.2.2.6. Về vấn đề tài sản đảm bảo 43
2.2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 44
2.2.3.1. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 44
2.2.3.2. Những thành tựu đạt được về hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 49
2.2.3.3. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 53
Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 61
3.1. Xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng trong những năm tới 61
3.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng ở chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 63
3.3. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Đống Đa 64
3.3.1. Mở rộng công tác huy động vốn 64
3.3.2. Xây dựng quy trình cho vay hợp lý, hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng và có biện pháp quản lý tiền vay an toàn và hiệu quả 65
3.3.3. Ổn định, tăng cường và hiện đại hóa hơn công nghệ ngân hàng, mở rộng mạng lưới dịch vụ của ngân hàng 67
3.3.4. Mở rộng tiếp thị, quảng bá thương hiệu NHNo&PTNT Việt Nam 68
3.3.5. Nghiên cứu, đưa ra và hoàn thiện hơn các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới 69
3.3.6. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng, lập tổ chuyên theo dõi hoạt động cho vay tiêu dùng 70
3.3.7. Xây dựng hệ thống tính điểm với khách hàng cá nhân 72
3.3.8. Một số giải pháp khác 73
3.4. Một số kiến nghị 73
3.4.1. Kiến nghị đối với chính phủ 73
3.4.2. Với ngân hàng nhà nước 74
KẾT LUẬN 75

Tài liệu